• Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ispiti

 • PDF

Provera savladanosti programskog sadržaja iz svakog predmeta utvrđenog nastavnim planom ocenjuje se na ispitu.

Ispiti se polažu pismeno, usmeno ili pismeno i usmeno. Način polaganja ispita utvrđuje se nastavnim programom.

Ispit je javan i polaže se pred predmetnim nastavnikom, odnosno ispitnom komisijom.

Uspeh na ispitu izražava se ocenama od 6 (šest) do 10 (deset), a nedovoljan uspeh ocenom 5 (nije položio). Nedovoljna ocena se ne upisuje u indeks.

Ocena s ispita upisuje se u zapisnik o polaganju ispita i studentsku knjižicu-indeks. Student može tri puta polagati ispit iz istog nastavnog predmeta pred predmetnim nastavnikom, a svaki naredni put taj ispit polaže pred ispitnom komisijom.

Student koji polaže ispit pred ispitnom komisijom plaća troškove polaganja ispita.
U slučajevima kada se ispit polaže i pismeno i usmeno položeni deo pismenog ispita omogućava studentu polaganje usmenog dela ispita najviše tri puta i to u tri uzastopna ispitna roka, uključujući i ispitni rok u kome je položen i pismeni deo ispita.

Ukoliko ni posle tri pokušaja ne položi usmeni deo ispita student ispit polaže u celosti. Student može podneti prigovor na ocenu dobijenu na ispitu ukoliko smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom i Statutom u roku od tri dana od završenog ispita. Direktor razmatra prigovor i u roku od pet dana donosi rešenje o prigovoru. Student ima pravo žalbe na doneto rešenje Upravnom odboru Škole u roku od osam dana.

Ponovljeni ispit obavlja se komisijski. Rešenje o imenovanju komisije donosi direktor. Student ima pravo da poništi pozitivnu ocenu koju je dobio na ispitu.
Na ponovnom polaganju student može dobiti i negativnu ocenu.

U školi postoje sledeći ispitni rokovi:
 • Junski ispitni rok koji traje od 1. do 30. u mesecu.
 • Septembarski ispitni rok koji traje od 1. do 30. u mesecu.
 • Oktobarski ispitni rok koji traje od 1. do 20. u mesecu.
 • Januarsko-februarski ispitni rok koji traje od 16. januara do 15. februara.
 • Aprilski ispitni rok koji traje od 1. do 15. u mesecu.
 • Apsolventski ispitni rok. Apsolventi mogu polagati ispite svakog meseca osim u julu i avgustu. Kada se organizuju redovni ispitni rokovi tada nema apsolventskih rokova. Apsolventski rokovi se održavaju od 20. do 30. u mesecu.